HTML info

Algemene voorwaarden

"IK ben niet verantwoordelijk voor het verslavend effect van websitebouwen."

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE NEMEN.

DOOR U EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN VAN DE TEKSTEN GAAT U AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN

"Ik geef geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd".

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Ik kan echter geen garanties geven voor wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of voorbeelden betreft.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan de auteur. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ER IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT

Aansprakelijkheid

Als auteur heb ik deze website met zorg samengesteld en de teksten en code naar vermogen gecontroleerd in verschillende browsers, doch er kan geen enkele garantie gegeven worden wat betreft mogelijke afwijkingen of slecht functioneren.
Taal- en typefouten vormen geen uitzondering en het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zelfs wanneer de auteur redelijkerwijs van een fout of probleem had kunnen of moeten weten.

Verder gelden alle geschreven en ongeschreven kleine en nog kleinere lettertjes.

De vrijwaringsclausule kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en geldt vanaf het moment van publicatie.

“Mijn naam is haas„

naar boven naar boven naar structuur
naar boven naar structuur