HTML info

Copyright - auteursrecht

Artikel 1 van de Auteurswet (NL) definieert 'auteursrecht' sinds 1912 als volgt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.„


afbeelding : ©verobeauprez.be    CC BY-NC-ND 2.0

Copyright doet je de das om.

Deze copyrighttekst is een tekst van iemand die het auteursrecht van een auteursrechthebbende heeft geschonden, deze had het zelf ergens gelezen en overgenomen.

"Don't shoot the messenger!."

Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Berner Conventie. Men hoeft niets te deponeren of te registreren.

Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de tekst van boeken, maar door een geleidelijke uitbreiding van het werkingsgebied is het tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing, zoals toespraken, software, foto's, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.

De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is de basis van de huidige Belgische auteursrechtregeling. De wet beschermt letterkundige werken en kunstwerken. Overeenkomstig de Conventie van Bern (9 september 1886), waarvan de laatste herziening in België op 25 maart 1999 in wettekst is omgezet, is de bovenvermelde uitbreiding van het werkingsgebied ook in België gangbaar.

Voor nog meer onduidelijkheid en verwarring betreffende het auteursrecht, neem enkele weken vakantie en zoek het even uit op internet.

naar boven naar boven naar structuur
naar boven naar structuur