HTML HTML Karaktersets

ISO-8859-1

  • ISO-8859-1 is de standaard karakterset in de meeste browsers.
  • De eerste 128 karakters zijn dezelfde als de originele ASCII karakterset (de cijfers 0 - 9, de hoofdletters en kleine letters van het Engelse alfabet en enkele speciale karakters).
    Deze ondersteunde de cijfers 0 - 9, de hoofdletters en kleine letters van het Engelse alfabet en enkele speciale karakters.
  • Het hogere deel van ISO-8859-1 (codes 160 tot 255) bevatten de karakters gebruikt in de West-Europese landen en enkele veel gebruikte speciale karakters.
  • Entiteiten worden gebruikt om voorbehouden karakters, of karakters welke niet op het toetsenbord staan, in te voegen.
  • Een aantal karakters zijn gereserveerd in HTML en XHTML.
    Zo kan het 'groter dan' en 'kleiner dan' teken niet gewoon gebruikt worden in een tekst omdat een browser deze verkeerdelijk kan herkennen als opmaaktekens.
  • HTML en XHTML processoren ondersteunen de volgende vijf speciale karakters :
Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
" " " aanhalingsteken
& & & en-teken
' ' ' apostrophe
< &#60; &lt; kleiner dan
> &#62; &gt; groter dan

ISO-8859-1 symbolen

Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
  &#160; &nbsp; harde spatie
¡ &#161; &iexcl; omgekeerd uitroepteken
¢ &#162; &cent; dollarcent
£ &#163; &pound; pond
¤ &#164; &curren; algemeen muntsymbool
¥ &#165; &yen; yen
¦ &#166; &brvbar; gebroken verticaal streepje
§ &#167; &sect; paragraaf
¨ &#168; &uml; umlaut/trema
© &#169; &copy; auteursrecht/copyright
ª &#170; &ordf; aanduiding vrouwelijk rangtelwoord (Spaans)
« &#171; &laquo; linker guillemet
¬ &#172; &not; niet-symbool (ontkenning)
­ &#173; &shy; zacht afbreekstreepje
® &#174; &reg; gedeponeerd handelsmerk
¯ &#175; &macr; macron
° &#176; &deg; graad
± &#177; &plusmn; plusminus 
² &#178; &sup2; superscript 2
³ &#179; &sup3; superscript 3
´ &#180; &acute; accent aigu
µ &#181; &micro; micro (mu)
&#182; &para; alinea
· &#183; &middot; middle dot
¸ &#184; &cedil; cedille (vb: ç)
¹ &#185; &sup1; superscript 1
º &#186; &ordm; aanduiding mannelijk rangtelwoord (Spaans)
» &#187; &raquo; rechter guillemet
¼ &#188; &frac14; 1/4 (kwart)
½ &#189; &frac12; 1/2 (half)
¾ &#190; &frac34; 3/4 (driekwart)
¿ &#191; &iquest; omgekeerd vraagteken
× &#215; &times; vermenigvuldigingteken/maal
÷ &#247; &divide; deelteken

ISO-8859-1 karakters

Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
À &#192; &Agrave; A met accent grave
Á &#193; &Aacute; A met accent aigu
 &#194; &Acirc; A met accent circonflexe (dakje)
à &#195; &Atilde; A met tilde
Ä &#196; &Auml; A met umlaut/trema
Å &#197; &Aring; A met corona
Æ &#198; &AElig; AE-ligatuur
Ç &#199; &Ccedil; C met cedille
È &#200; &Egrave; E met accent grave
É &#201; &Eacute; E met accent aigu
Ê &#202; &Ecirc; E met accent circonflexe (dakje)
Ë &#203; &Euml; E met umlaut/trema
Ì &#204; &Igrave; I met accent grave
Í &#205; &Iacute; I met accent aigu
Î &#206; &Icirc; I met accent circonflexe (dakje)
Ï &#207; &Iuml; I met umlaut/trema
Ð &#208; &ETH; hoodletter Eth
Ñ &#209; &Ntilde; N met tilde
Ò &#210; &Ograve; O met accent grave
Ó &#211; &Oacute; O met accent aigu
Ô &#212; &Ocirc; O met accent circonflexe (dakje)
Õ &#213; &Otilde; O met tilde
Ö &#214; &Ouml; O met umlaut/trema
Ø &#216; &Oslash; doorgestreepte O
Ù &#217; &Ugrave; U met accent grave
Ú &#218; &Uacute; U met accent aigu
Û &#219; &Ucirc; U met accent circonflexe (dakje)
Ü &#220; &Uuml; U met umlaut/trema
Ý &#221; &Yacute; Y met accent aigu
Þ &#222; &THORN; hoofdletter Thorn
ß &#223; &szlig; sz-ligatuur
à &#224; &agrave; a met accent grave
á &#225; &aacute; a met accent aigu
â &#226; &acirc; a met accent circonflexe (dakje)
ã &#227; &atilde; a met tilde
ä &#228; &auml; a met umlaut/trema
å &#229; &aring; a met corona
æ &#230; &aelig; ae-ligatuur
ç &#231; &ccedil; c met cedille
è &#232; &egrave; e met accent grave
é &#233; &eacute; e met accent aigu
ê &#234; &ecirc; e met accent circonflexe (dakje)
ë &#235; &euml; e met umlaut/trema
ì &#236; &igrave; i met accent grave
í &#237; &iacute; i met accent aigu
î &#238; &icirc; i met accent circonflexe (dakje)
ï &#239; &iuml; i met umlaut/trema
ð &#240; &eth; kleine letter eth
ñ &#241; &ntilde; n met tilde
ò &#242; &ograve; o met accent grave
ó &#243; &oacute; o met accent aigu
ô &#244; &ocirc; o met accent circonflexe (dakje)
õ &#245; &otilde; o met tilde
ö &#246; &ouml; o met umlaut/trema
ø &#248; &oslash; o doorstreept
ù &#249; &ugrave; u met accent grave
ú &#250; &uacute; u met accent aigu
û &#251; &ucirc; u met accent circonflexe (dakje)
ü &#252; &uuml; u met umlaut/trema
ý &#253; &yacute; y met accent aigu
þ &#254; &thorn; kleine letter thorn
ÿ &#255; &yuml; y met umlaut/trema
naar boven terug naar karaktersets naar boven
naar karaktersets naar boven